43 Khu biệt thự Ngân Long, Ấp 5, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM

THỦ TỤC PHÁP LÝ ĐỂ THÀNH LẬP KHU PHI THUẾ QUAN VÀ KHO NGOẠI QUAN
29-10-2020

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 310-2020/CV-HB ngày 22/10/2020 của Công ty TNHH Hòa Bình về đề nghị hướng dẫn thủ tục pháp lý để thành lập khu phi thuế quan và kho ngoại quan tại Trung tâm thương mại, outlet V+ của Công ty tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Về vấn đề này, Tông cục Hải quan có ý kiến như sau:....

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số:6924/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục pháp lý để thành lập khu phi thuế quan và kho ngoại quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Hòa Bình

(Đ/c: 202H Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 310-2020/CV-HB ngày 22/10/2020 của Công ty TNHH Hòa Bình về đề nghị hướng dẫn thủ tục pháp lý để thành lập khu phi thuế quan và kho ngoại quan tại Trung tâm thương mại, outlet V+ của Công ty tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Về vấn đề này, Tông cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định: Khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì khái niệm khu phi thuế quan là khu vực kinh tế năm trong lãnh thổ Việt Nam, đươc thành lâp theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu

Tuy nhiên, hiện nay điều kiện và thủ tục thành lập khu phi thuế quan chưa được quy định tại các văn bản hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như: cơ quan thực hiện công nhận khu phi thuế quan, hồ sơ, trình tự thành lập, điều kiện để thành lập, ... mà chỉ có kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế,... được thành lập theo Nghị định 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020, sửa đổi bổ sung Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và hoạt động như khu phi thuế quan.

1. Về điều kiện, thủ tục thành lập kho ngoại quan: đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ để thực hiện.

2. Về điều kiện, thủ tục thành lập cửa hàng miễn thuế:

- Về điều kiện, thủ tục thành lập: quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ.

- Về kinh doanh hàng miễn thuế (thủ tục đưa hàng vào/ra, bán hàng, luân chuyển hàng hóa, báo cáo quyết toán, ... cửa hàng miễn thuế, kho hàng miễn thuế) quy định tại Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ. Đối với thủ tục khách xuât cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa và nhận hàng tại quầy giao hàng ở khu cách ly sân bay quốc tế hoặc giao hàng tại địa chỉ của khách mua ở nước ngoài: quy định tại Điều 16, Điều 20 Nghị định 100/2020/NĐ-CP.

3. Các quy định liên quan đến bán hàng outlet: hiện chưa có quy định cụ thể về khu bán hàng outlet. Nếu bán cho khách nước ngoài xuất cảnh thì được hoàn thuế giá trị gia tăng. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh được quy định tại Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Hòa Bình biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TCT Nguyễn Văn Cẩn;

- PTCT Mai Xuân Thành;

- Lưu: VT, GSQL (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ


Âu Anh Tuấn

 

Nguồn: https://www.dncustoms.gov.vn/van-ban/thu-tuc-phap-ly-de-thanh-lap-khu-phi-thue-quan-va-kho-ngoai-quan-cong-ty-tnhh-hoa-binh-52465.html


Share